Privacy­verklaring Hoorzorg Friesland

Hoorzorg Friesland B.V. gevestigd aan het Ockingahiem 14 8801 KT te Franeker, hierna te noemen Hoorzorg Friesland, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoorzorg Friesland kan uw persoonsgegevens verwerken als u gebruik maakt van onze dienstverlening, u producten bij ons aanschaft of als u deze informatie zelf verstrekt bij het invullen van onze contactformulieren.

Bij gebruik van onze dienstverlening, aanschaf van producten of het invullen van contactformulieren stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoorzorg Friesland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BSN + polis nummer verzekering
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Hoorzorg Friesland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Hoortestgegevens.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar met toestemming van ouders of voogd. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen bij Hoorzorg Friesland om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u niet wilt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzamelen van een minderjarige, neem dan contact met ons op via email@hoorzorgfriesland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hoorzorg Friesland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw oorgezondheid.
 • Om maatwerk en/of persoonsgebonden producten te kunnen bestellen of te laten produceren.
 • Het afhandelen van uw betaling en automatische incasso’s.
 • Het in kunnen dienen van zorgdeclaraties.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is omtrent order, producten en/of dienstverlening.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en orders.
 • Om bij u te informeren naar de tevredenheid van aangeschafte producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren/naar u toe te sturen.
 • Gedragsanalyses op de website met als doel de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Marketing analyses.
 • Op grond van de medische wetgeving bewaartermijnen.
 • De verplichting die wij hebben voor onze belastingaangifte.

 

Cameratoezicht

Camerabeelden zijn enkel voor beveiligingsdoeleinden bestemd. Beelden worden 10 dagen opgeslagen en daarna volledig en automatisch verwijderd van de servers. In het geval van calamiteiten, zoals ongevallen of criminaliteit kunnen de beelden als bewijsmateriaal dienen. Beelden worden door Hoorzorg Friesland nooit op social media geplaatst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Hoorzorg Friesland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Hoorzorg Friesland tussen zit.

 

Feedback en communicatie

Voor feedback in relatie tot producten en diensten, reactivering, het verzenden van een melding dat een besteld product gereed is, een verzendbevestiging en een track-en-trace code hoeft Hoorzorg Friesland geen toestemming te vragen aan “bestaande” klanten. Hoorzorg Friesland stelt u altijd in de gelegenheid dit te weigeren. U kunt u uzelf gratis afmelden met een opt-out link in alle digitale communicatie. U kunt ons ook bellen of e-mailen met het verzoek uw afmelding te verwerken. Dit verzoek mag niet geweigerd worden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hoorzorg Friesland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk bepaalde bewaartermijnen rekening houdend met de belastingwet (7 jaar) en bewaartermijnen medische informatie (15 jaar).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hoorzorg Friesland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hoorzorg Friesland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hoorzorg Friesland gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Functionele cookies houden bij of u al eerder op de site bent geweest en zijn noodzakelijk om de website sneller te laten werken. Wij gebruiken analytische cookies om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen. Daarbij maken wij gebruik van Google Analytics. Zo kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij de website kunnen verbeteren. Deze informatie kan worden gebruikt voor marketing doeleinden. Google kan deze gegevens ook voor eigen doeleinden gebruiken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. In onze cookieverklaring kunt u meer informatie vinden over het uitschakelen en verwijderen van cookies.

Op deze website gebruiken we ook de functie reCAPTCHA van Google. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Aanvullende informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/privacy.

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of afschermen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, of af te schermen zolang dit niet in strijd is met andere wetten. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoorzorg Friesland. U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u zelf (niet een ander bedrijf) bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken over te dragen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar email@hoorzorgfriesland.nl. U kunt dit ook verzoeken in de winkel bij één van de winkelmedewerkers.

Om onrechtmatige verwijdering van informatie te voorkomen dient u zichzelf te identificeren. Dient u de aanvraag in per mail dan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren altijd zo snel mogelijk op uw verzoek (wettelijke termijn reageren is 14 dagen). Hoorzorg Friesland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

 

Kosten

De klant is gerechtigd een afschrift van het door Hoorzorg Friesland verrichte hooronderzoek op te vragen. Hoorzorg Friesland is bij het verstrekken van gegevens gerechtigd een vergoeding te vragen voor de verrichte diensten waarbij deze persoonsgegevens tot stand zijn gekomen. De kosten van onze diensten zijn op te vragen in onze winkel. Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Heeft u een abonnement of schaft u een hoortoestel aan dan worden deze kosten automatisch in mindering gebracht.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoorzorg Friesland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming via email@hoorzorgfriesland.nl.

Hoorzorg Friesland heeft onderstaande maatregelen genomen om uw persoonsgegevens intern te beveiligen.

Organisatorische maatregelen

 • Het pand is voorzien van een gecertificeerd beveiligingssysteem.
 • Er is een beveiligingsspecialist gecontracteerd voor 24/7 beveiliging.

Personeel

 • Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.
 • Medewerkers worden intern geïnformeerd en getraind omtrent het verantwoord omgaan met persoonsgegevens en het naleven van de AVG om datalekken te voorkomen.

Technisch

 • Hoorzorg Friesland houdt internet verbindingen voor klanten en zakelijke doeleinden strikt gescheiden.
 • Firewall en virus protectie van zowel de provider servers/modems en pc’s.
 • Cloud opslag is beveiligd volgens Europese GDPR normen.
 • Beveiliging van persoonsgegevens wordt in opdracht uitbesteed en gecertificeerd beveiligd volgens de NEN7510 normen (informatiebeveiliging in de zorg).
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM en SPF zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat e-mails uit onze naam virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke gegevens te bemachtigen.
 • STARTTLS zorgt voor een beveiligde encryptische verbinding met ontvangende mailserver(s). Passieve aanvallers kunnen daardoor e-mails onderweg naar u niet lezen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Password management, voor optimale beveiliging van wachtwoorden.

Overige

 • Papierversnippering volgens GDPR norm (verticale en horizontale versnippering).

 

 Datalek melden

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van toegang tot doorgezonden, opgeslagen of andere verwerkte gegevens.

Hoorzorg Friesland heeft een meldpunt voor datalekken. Stelt u een datalek vast of komt dit u ter ore neem dan direct contact op met onze Functionaris gegevensbescherming. Datalekken worden door ons gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er bijvoorbeeld gegevens van gevoelige aard zijn gelekt die leiden tot aantasting van de goede naam van Hoorzorg Friesland of gegevens die kunnen leiden tot identiteitsfraude, spamming, diefstal en/of afpersing.

 

Contactgegevens

Hoorzorg Friesland B.V.

Ockingahiem 14
8801 KT Franeker

Telefoon 0517 744 041

Website: www.hoorzorgfriesland.nl

Functionaris gegevensbescherming: de heer M. Dijkstra
Email: email@hoorzorgfriesland.nl

 

Cookieverklaring

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door de browser op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie kan bij uw volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website u herkennen.

 

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en u onze website veilig kunt bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren.

 

Welke cookies gebruiken wij?

 1. Functionele cookies:
  Deze cookies houden bij of u al eerder op de site bent geweest en zijn noodzakelijk om de website sneller te laten werken.
 2. Analytische cookies:
  Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken wij gebruik van Google Analytics. Zo kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij de website kunnen verbeteren. Google kan deze gegevens ook voor eigen doeleinden gebruiken.

 

Sociale media 

Op onze website staan knoppen van Facebook, Instagram en Youtube. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina’s worden gedeeld op social media. Social media verzamelen via de code van deze knoppen informatie, al voordat u op de knop drukt. Wij hebben daar geen invloed op. Met deze cookies maken social media het mogelijk voor adverteerders om u te vinden. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook, Google+ en Instagram om te zien wat er gebeurt met uw gegevens die via de cookies zijn verzameld.

Voor meer informatie over wat social media met opgeslagen data doet, verwijzen wij naar de privacyverklaringen Facebook, Google, Instagram en Youtube. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

 

Cookies uitschakelen of verwijderen

In de internetbrowser kunt u instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe u dit kunt instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als u cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt. U kunt via de website

 • Cookiechecker.nl controleren welke cookies wij van u hebben verzameld. Via de website
 • YourOnlineChoices.com kunt u alle online volg instellingen op het web bepalen, wijzigen en/ of verwijderen.